folder    

Danh sách các tệp DLL

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tên tệp Mô tả
v_down.dll Tải xuống
v3d_87.dll Tải xuống
v3hostingfilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter Tải xuống
v3hunt.dll V3HUNT Library Tải xuống
v3inetgs.dll V3INetGS Tải xuống
v8.dll v8.dll Tải xuống
vadvapi32.dll Tải xuống
vafxu.dll VideoAudio Framework Tải xuống
valve_avi.dll Tải xuống
van.dll View Available Networks Tải xuống
vanmail.dll WsMail 动态链接库 Tải xuống
vaudio_miles.dll Tải xuống
vault.dll Windows vault Control Panel Tải xuống
vaultcli.dll Credential Vault Client Library Tải xuống
vaultcredprovider.dll Vault Credential Provider Tải xuống
vaultroaming.dll Vault Roaming Tải xuống
vaultsvc.dll Credential Manager Service Tải xuống
vb40016.dll Tải xuống
vb40032.dll Visual Basic 4.0 runtime library Tải xuống
vb5chs.dll Visual Basic Environment International Resources Tải xuống
vb5db.dll Visual Basic ICursor Interface Library Tải xuống
vb5fr.dll Ressources internationales de l'environnement Visual Basic Tải xuống
vb6chs.dll Visual Basic Environment International Resources Tải xuống
vb6fr.dll Ressources internationales de l'environnement Visual Basic Tải xuống
vb6ide.dll Visual Basic Environment International Resources Tải xuống
vb6it.dll Risorse internazionali dell'ambiente Visual Basic Tải xuống
vb6ko.dll Visual Basic Environment International Resources Tải xuống
vb6stkit.dll Visual Basic Setup Toolkit Library DLL Tải xuống
vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment Tải xuống
vba5.dll Visual Basic for Applications Development Environment Tải xuống
vba6.dll Visual Basic for Applications Development Environment Tải xuống
vbacv10d.dll VBA DBCS Converter (1.0) Tải xuống
vbacv20.dll VBA Converter (2.0) Tải xuống
vbaintegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration Tải xuống
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment Expression Service Loader Tải xuống
vbame.dll VBA : Middle East Support Tải xuống
vbar332.dll Visual Basic for Applications Runtime Expression Service Tải xuống
vbase100.dll vBase Tải xuống
vbase90.dll vBase Tải xuống
vbc7ui.dll Visual Basic Compiler Resources Tải xuống
vbc7ui.fr.dll Ressources du compilateur Visual Basic .NET Tải xuống
vbe6.dll Visual Basic Design Time Environment Tải xuống
vbe6intl.dll Visual Basic Environment International Resources Tải xuống
vbe7.dll Visual Basic Design Time Environment Tải xuống
vbe7intl.dll Visual Basicmiljö, internationella resurser Tải xuống
vbeui.dll Microsoft Visual Basic for Applications component Tải xuống
vbio.dll Tải xuống
vboxdd.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Tải xuống
vboxd3d9wddm.dll VirtualBox Wine D3D9 (WDDM) Tải xuống
vboxddu.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities Tải xuống