folder    

Tệp DLL từ Skype Technologies

Tên tệp Mô tả
skype4com.dll Skype4COM Tải xuống