folder    

Tệp DLL từ America Online, Inc.

Tên tệp Mô tả
abls.dll ABLS DLL Tải xuống
appdata.dll AppData Tải xuống
coolcore44.dll COOL Core Component Library Tải xuống
oscore.dll Core Services DLL Tải xuống
paige32.dll Paige32 Tải xuống
resource.dll RESOURCE Tool Tải xuống
xprt5.dll XPRT Runtime Library Tải xuống
ygpappintf.dll YGP Soap Layer 9.1.6.24 Tải xuống
ygppicdownload.dll YGPPicDownload Tải xuống
ygppicedit.dll YGP Picture Editing 9.1.6.24 Tải xuống
ygppicinfo.dll YGP Pic Info 9.1.6.24 Tải xuống
ygpsvc.dll YGP Service Layer 9.1.6.24 Tải xuống
ygpupf.dll YGP UPF Ctrl 9.1.6.24 Tải xuống
ygpwz.dll AOL Member Expression Wizard 9.1.6.24 Tải xuống