folder    

Tệp DLL từ SoftVelocity Inc.

Tên tệp Mô tả
c60ascx.dll Clarion 6.1 ASCII File Driver Tải xuống
claasc.dll Clarion 9.0 ASCII File Driver Tải xuống
clados.dll Clarion 8.0 DOS File Driver Tải xuống
clarun.dll Clarion 9.0 Runtime Library Tải xuống
clatps.dll Clarion 9.0 TopSpeed File Driver Tải xuống