folder    

Tệp DLL từ Igor Pavlov

Tên tệp Mô tả
7-zip.dll 7Zip Shell Extension Tải xuống
7z.dll 7z Plugin Tải xuống
7za.dll 7z Standalone Plugin Tải xuống
7zxa.dll 7z Standalone Extracting Plugin Tải xuống
lzma.dll LZMA library Tải xuống