folder    

Tệp DLL từ Acronis

Tên tệp Mô tả
fox.dll FOX GUI Library Tải xuống
gc.dll GC Tải xuống
timounter.dll timounter Dynamic Link Library Tải xuống