folder    

DLL-tiedostojen luettelo

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiedostonimi Kuvaus
d2d1.dll Microsoft D2D Library Lataa
d2game.dll Lataa
d2gfx.dll Lataa
d2glide.dll Lataa
d2mcpclient.dll Lataa
d2win.dll Lataa
d32-fw.dll FW DLL Lataa
d3d10.dll Direct3D 10 Runtime Lataa
d3d10_1.dll Direct3D 10.1 Runtime Lataa
d3d10_1core.dll Direct3D 10.1 Runtime Lataa
d3d10core.dll Direct3D 10 Runtime Lataa
d3d10level9.dll Direct3D 10 to Direct3D9 Translation Runtime Lataa
d3d10ref.dll Direct3D 10.1 Reference Device Lataa
d3d10sdklayers.dll Direct3D 10.1 SDK Layers Lataa
d3d10warp.dll Direct3D Rasterizer Lataa
d3d11.dll Direct3D 11 Runtime Lataa
d3d11installhelper.dll Direct3D 11 Install Helper DLL Lataa
d3d11on12.dll Direct3D 11On12 Runtime Lataa
d3d11renderer.dll d3d11renderer Dynamic Link Library Lataa
d3d12.dll Direct3D 12 Runtime Lataa
d3d8.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3d8thk.dll Microsoft Direct3D OS Thunk Layer Lataa
d3d9.dll Direct3D 9 Runtime Lataa
d3d9renderer.dll d3d9renderer Dynamic Link Library Lataa
d3dcompiler_33.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_34.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_35.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_36.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_37.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_38.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_39.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dcompiler_40.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_41.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_42.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_43.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_45.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_46.dll Direct3D HLSL Compiler Lataa
d3dcompiler_47.dll Direct3D HLSL Compiler for Redistribution Lataa
d3dcsx_42.dll Direct3D 10.1 Extensions Lataa
d3dcsx_43.dll Direct3D 10.1 Extensions Lataa
d3dcsx_46.dll Direct3D 11 Compute Shader Extensions Lataa
d3dim.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dim700.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dpmesh.dll Direct3D Progressive Mesh DLL Lataa
d3dramp.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dref.dll Microsoft Direct3D Lataa
d3dref9.dll Direct3D 9 Reference Device Lataa
d3drm.dll Direct3D Retained Mode DLL Lataa
d3dscache.dll Microsoft (R) D3D Shader Caching Library Lataa
d3dx10.dll Microsoft Direct3D Lataa