folder    

The ICU Project DLL-bestanden

Bestandsnaam Beschrijving
icu.dll ICU Combined Library Downloaden
icucnv58.dll ICU Common DLL Downloaden
icudt44.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt46.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt48.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt49.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt51.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt52.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt53.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt54.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt55.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt56.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt57.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt58.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt59.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt62.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt63.dll ICU Data DLL Downloaden
icudt64.dll ICU Data DLL Downloaden
icuin44.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin46.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin49.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin51.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin52.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin53.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin54.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin55.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin56.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin57.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin58.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin59.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin61.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuin63.dll ICU I18N DLL Downloaden
icuuc44.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc46.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc49.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc51.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc52.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc53.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc54.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc55.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc56.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc57.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc58.dll ICU Common DLL Downloaden
icuuc59.dll ICU Common DLL Downloaden
libicuin.dll ICU I18N DLL Downloaden
libicuuc.dll ICU Common DLL Downloaden
udata46.dll ICU Data DLL Downloaden